Tegengestelde belangen binnen de verschillende (politieke) partijen, lager uitvallende grondopbrengsten, hogere rentes dan geraamd, tegenvallende bodemkwaliteit: bij de ontwikkeling van een gebied komen heel wat risico’s kijken. Een van de belangrijkste werkzaamheden van de adviseurs van PAS bv is het inzichtelijk maken van deze risico’s.

Risico inventarisatie

Om een goed beeld te kunnen schetsen van het resultaat van een project, is het van groot belang om ook en juist de risico’s in kaart te brengen. Op projectniveau, maar ook op het niveau van de meerjarenprognose grondexploitatie (MPG) en de weerstandscapaciteit. Welke risico’s zijn er en kan er adequaat gereageerd worden op het moment dat deze risico’s zich voordoen? Zijn de juiste beheersmaatregelen gedefinieerd?

Onze specialisten helpen u bij het in kaart brengen van de risico’s en geven u advies hoe u deze risico’s kunt kwantificeren en beheersen. Bovendien leren zij hoe u kunt rapporteren over deze risico’s met betrekking tot de planning- en controlcyclus. Een overzicht van de producten van PAS bv op het gebied van risicomanagement:

  • Risicoanalyse en -beheersing
  • Financiële gevoeligheidsanalyse
  • Advies met betrekking tot Vpb voor gemeenten*
  • Monte Carlo analyse, onder andere bij meerjarenprognose grondexoploitaties
  • Risicochecklist
  • Risicomanagement

*Risicomanagement gemeente: de vennootschapsbelasting (Vpb)
Overheden moeten een openingsbalans en een fiscale winst- en verliesrekening opstellen met betrekking tot de grondexploitatie. Gemeenten zijn namelijk vennootschapsbelastingplichtig voor ondernemersactiviteiten. Als blijkt dat grondexploitaties fiscaal gezien winstgevend zijn, zijn ze daarmee vennootschapsbelastingplichtig. Die winstgevendheid kan (negatieve) gevolgen hebben voor het resultaat en beïnvloedt de beslissingen over grondexploitaties beïnvloedt. PAS bv onderzoekt en geeft praktische adviezen met betrekking tot deze Vpb.

Neem contact met ons op