PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer

Nick van Lenthe PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Nick van Lenthe over zijn werkzaamheden voor de gemeentes Amstelveen en Aalsmeer. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PAS bv ben ik werkzaam voor de gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer. Hier wonen in totaal 120.000 inwoners. De gemeenten zijn ambitieus en hebben een grote woningbouwopgave.  

Voor deze gemeenten ben ik verantwoordelijk voor diverse actieve en facilitaire grondexploitaties. De actieve grondexploitaties bevinden zich in verschillende planfasen en kennen verschillende ontwikkelstrategieën voor de beoogde gronduitgifte. 

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Vanaf het begin van de planvorming (initiatiefase) ben ik betrokken bij de gebiedsontwikkeling ‘Landtong’ in Amstelveen. Het plangebied Landtong betreft het gebied aan de Landtong en Kringloop tussen Groenhof en Bovenkerkerpolder in de wijk Groenelaan. 

Het plangebied bestaat uit een cluster van schoolgebouwen en gymzalen die aan het eind van de fysieke levensduur zijn. Dit biedt kansen om het gebied opnieuw in te richten en beter te ontsluiten. De beoogde ontwikkeling voorziet in een solitair schoolgebouw inclusief buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en gymzaal. Hierdoor ontstaat ruimte voor aanvullende woningbouw op de vrijgekomen locatie.  Het college wil hiermee tegemoet komen aan het realiseren van woningen op de krappe Amstelveense woningmarkt.

Afbeelding project gebiedt Amstelveen

In het kader van deze beoogde ontwikkeling heb ik een actieve gemeentelijke grondexploitatie opgesteld. Het bouwen van de school en het schoolplein maken geen onderdeel uit van deze grondexploitatie . De grondexploitatie is het resultaat van planvorming waarbij verschillende beleidsmatige, ruimtelijke en financiële opgaven zijn samengebracht.

De startnotitie Landtong is vastgesteld op 2 oktober 2019. De bijbehorende grondexploitatie is op het niveau van kengetallen en globale uitgangspunten. Sindsdien zijn de plannen verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en is de grondexploitatie wat betreft o.a. het programma, kosten en opbrengsten naar een verder detailniveau gebracht.  Op 1 september 2020 hebben B&W ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Vanaf 3 september hebben de stukken 6 weken ter inzage gelegen. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 onherroepelijk is(/wordt?) vastgesteld.

Uitgangspunt in de grondexploitatie is dat de gemeente de grond bouw- en woonrijp maakt. Voor de gronduitgifte zal vervolgens een tender worden uitgeschreven. De verwachting is dat in 2024 gestart wordt met de gronduitgifte.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Het plangebied Landtong is binnenstedelijk gelegen. De gemeente heeft een forse woningbouwopgave en de woningnood is hoog. Daarnaast wil de gemeente graag voorzien in een plan met een groene uitstraling en behoud van de speelfuncties. Tevens heeft de grondexploitatie een financiële doelstelling: de investeringskosten van het schoolgebouw moeten zoveel mogelijk gedekt worden. Als projectteam kregen we nog een opgave mee: de ontwikkeling moet voor 100% bestaan uit woningen in de middeldure sector, hier is veel vraag naar in de gemeente.

Wanneer de woningnood hoog is wil je veel woningen bouwen. Maar hoge woontorens zijn stedenbouwkundig niet wenselijk en er is gekozen voor veel groen. Als je een zo positief mogelijk financieel resultaat wil, kan je beter veel woningen bouwen en in het dure segment in plaats van middelduur.

Als planeconoom reken je verschillende varianten uit om uiteindelijk tot het optimale resultaat te komen. Mijn doel is om de balans te vinden tussen een goede ruimtelijke ordening, een programma met kwaliteit  en het gewenste financieel resultaat.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

De woningbouw wordt gerealiseerd aan de randen van het plangebied zodat deze gebouwen goed bereikbaar zijn vanaf de bestaande straten en is er geen aanvullende infrastructuur. Zo beperken we de kosten creëren we in het midden van het plan veel groen.

 

In de proefverkaveling is er ruimte voor maximaal 160 woningen. Hiervan zal circa 75% in de middeldure huur laag (max. € 931,23,-, prijspeil 2020) worden gerealiseerd en de overige circa 25% in de middeldure koop laag en hoog (laag max. € 310.000 en hoog max. € 363.000, prijspeil 2020).

Klik hier voor meer informatie over Nick van Lenthe en zijn werkzaamheden.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Nick van Lenthe over project