PAS bv Vertelt

Vragen over Provincie Zuid-Holland met Quinty

Adviseur Quinty van Rossum

In dit artikel wordt een kort interview weergegeven met Quinty van Rossum over haar werk bij de Provincie Zuid-Holland. Door middel van een viertal vragen zal zij een beeld geven van haar taken en een kijkje geven in haar werkzaamheden.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds april 2022 werk ik als adviseur planeconomie bij de Provincie Zuid-Holland, binnen de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken. Als trainee is de Provincie een goede leerschool, omdat veel grote uitdagingen in Nederland op provinciaal niveau worden opgelost. Dit betreft bijvoorbeeld de bouw van woningen, de aanpak van de stikstofproblematiek, natuurherstel, energietransitie en infrastructuur.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Ik ben betrokken bij drie van deze grote vraagstukken binnen de provincie. Allereerst ben ik verantwoordelijk voor het versnellen van de woningbouw in Zuid-Holland door middel van de Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur. Dit doel van deze subsidieregeling is om de realisatie van woningen in het sociale- en middenhuursegment te versnellen. Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen om het financiële tekort op het woningbouwproject te verkleinen en zo het project te kunnen realiseren. Als adviseur planeconomie beoordeel ik de financiële aanvragen voor subsidie en adviseer ik gemeenten tijdens overleg voorafgaand aan de aanvraag.

Een andere taak waar ik bij kan helpen is het herstel van de natuur binnen de provincie Zuid-Holland, in het kader van de NNZH-opgave (Natuur Netwerk Zuid-Holland). De provincie wil de kwaliteit van de natuur binnen het netwerk verbeteren en onderhouden door bepaalde gebieden te ‘vernatten’ of de bodem geschikt te maken voor bijzondere plant- en diersoorten. Mijn collega’s en ik geven aan in de budgetramingen hoeveel kosten er gemoeid zijn met het verwerven van grond, het realiseren van de natuur en de proceskosten. Hierdoor kunnen projectleiders strategische afwegingen maken over de realisatie van NNZH-gebieden en ecologische verbindingszones.

Verder bezig ik mij met de stikstofproblematiek. Het Rijk heeft 25 miljard euro beschikbaar gesteld voor uitdagingen binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dit budget zal worden verdeeld onder de twaalf provincies aan de hand van de kostenramingen die zij aanleveren. Mijn taak is om een kostenraming op te stellen voor maatregelen op het gebied van stikstof, natuur, water en klimaat.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Binnen PAS bv is vrijwel iedereen bij een gemeente werkzaam. Om als eerste trainee bij een provincie aan de slag te gaan was dus even spannend en een persoonlijke uitdaging. Ook de drie opgaven kennen natuurlijk hun eigen specifieke uitdagingen. Wat in ieder geval een veel voorkomende en terugkerende uitdaging is, is de onduidelijkheid van de opdracht. De opgaven binnen Nederland zijn groot en voortdurend in ontwikkeling. Als provincie en medewerker is het zoeken naar de juiste maatregelen, werkzaamheden, verwachtingen en mate van verantwoordelijkheid. Door hierin flexibel te zijn, hulp te vragen waar nodig en mij te verdiepen in de verschillende opgaven heb ik geleerd hier op de juiste manier mee om te gaan.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

De opgave Natuurnetwerk in heel Nederland bestaat uit 80.000 ha. Door middel van de NNZH-opgave realiseert de provincie een kwalitatief aaneengesloten natuurnetwerk van ca. 5.800 ha. Momenteel is al ca. 2.500 ha natuur gerealiseerd in Zuid-Holland. Tot en met 2027 zal er nog eens ca. 3.300 ha gerealiseerd moeten worden. Een programma dat door verschillende bijkomende opgaven een nog grotere uitdaging wordt voor de komende jaren.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Quitny van Rossum over Provincie Zuid-Holland