PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Bert Haan

Bert Haan PAS bv

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Bert Haan over zijn werkzaamheden bij Projectorganisatie Technology Base (TB, voorheen Area Development Twente). Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Heb je vragen over dit of een ander onderwerp? Schakel PAS bv in!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Projectorganisatie Technology Base (TB, voorheen Area Development Twente) is sinds 2010 de ‘gebiedsregisseur’ voor de ontwikkeling van de voormalige ‘defensieterreinen vliegbasis Twenthe en omgeving’. Het is een samenwerkingsverband (‘Gemeenschappelijke Regeling’, GR) van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede (link). In de projectorganisatie zijn circa 25 medewerkers (12 fte)  actief, zowel gedetacheerd vanuit de deelnemende partijen als op basis van inhuur vanuit adviesbureaus. Daarnaast is er een havendienst actief voor Twente Airport. PAS bv is sinds 2012 binnen de projectorganisatie verantwoordelijk voor de ‘planeconomische begeleiding’ van deze belangrijke gebiedsontwikkeling.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Met het vertrek van de laatste F-16’s vanaf ‘militair vliegveld Twenthe’, eind 2005, kwam er een einde aan de operationele status van de luchtmachtbasis. De formele sluiting was op 1 januari 2008. In die jaren is door het Rijk, de provincie en de gemeente nagedacht (‘Vliegwiel Twente Maatschappij’, VTM) over de toekomst van het vliegveld en de bijbehorende defensieterreinen. Centraal stond het compenseren van het verlies van circa 2.500 banen, het realiseren van opbrengsten, maar ook het realiseren van natuur. Om dit ook daadwerkelijk uit te voeren is bovengenoemde GR opgericht. De te ontwikkelen gronden, totaal circa 480 hectare, zijn in 2010 door het Rijk verkocht aan de GR.

In een ‘Structuurvisie’ (VTM, Raad, 2009), een ‘Omgevingsvisie’ (Provincie, 2010) en vervolgens een ‘Ontwikkelingsplan’ (2012) is de beoogde toekomst van het gebied geschetst, met een commerciële burgerluchthaven, leisure ontwikkelingen, een groot natuurgebied en exclusieve woonparken. In 2014 werd echter besloten de ontwikkeling van de commerciële burgerluchthaven niet voort te zetten. Vervolgens is een nieuw profiel vastgesteld voor de ontwikkeling van dit deelgebied tot ‘Technology Base’, zijnde hét bedrijvenpark met innovatieve bedrijven, test- en trainingsfaciliteiten, vliegvaart-gerelateerde bedrijven et cetera, met behoud van de startbaan (3 km) voor een beperkte vliegfunctie.

Een groot deel van het aangekochte terrein is ingericht als natuurgebied. De meer op afstand gelegen voormalige legeringskampen zijn ontwikkeld tot nieuwe woongebieden, waarbij volledig is ingezet op particuliere kavelverkoop en particulier opdrachtgeverschap in het ‘dure segment’. In de woonlocaties Fokkerweg, Overmaat en Prins Bernhardpark zijn (bijna) alle kavels en panden verkocht en is het openbaar gebied overgedragen aan de gemeente. Voor ’t Vaneker Zuidkamp, het grootste woongebied, komt de eindfase ook in zicht.

Al met al een zeer gevarieerde ontwikkeling waarvoor brede inzet van een projectorganisatie én zeker ook van de planeconomen gewenst is. PAS bv levert veel inhoudelijke expertise c.q. is betrokken bij:

  • opdrachtgeversoverleg, managementteam, project- en werkgroepen;
  • planvorming, business-cases, onderhandelingen, strategisch advies;
  • opstellen, beheren, bewaken en actualiseren grondexploitatie, vastgoedexploitatie, luchthavenexploitatie, beheer- en parkmanagementexploitatie, verwervings- en uitgifteplan;
  • opstellen rapportages, jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen;
  • financiële sturing deelprojecten in alle procesfasen;
  • afstemming op het gebied van regelgeving en fiscaliteit;
  • budgetbewaking gehele planontwikkeling (werken, verkoop, verhuur, beheer, plankosten (fte), procedures, subsidieregelingen et cetera) en aansturing financiële administratie.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Volgend uit bovenstaande projectomschrijving zijn de uitdagingen velerlei. Zowel in breed perspectief van het project voor de hele organisatie als specifiek voor de planeconomen. De ontwikkelingen binnen Technology Base zijn zeer divers. Het betreft veelal lange processen, waarin planologische procedures worden doorlopen, er veel besluitmomenten zijn en, ondanks een duidelijke basis vanuit het Ontwikkelingsplan, continue bijgestuurd wordt. Elk deelproject doorloopt een specifiek proces en de benodigde activiteiten vinden plaats in alle fasen die bij gebiedsontwikkeling denkbaar zijn, van initiatieffase tot opleveringsfase.

In dit alles heeft de financiële begeleiding door PAS bv een centrale rol. Een uitdagende klus, maar PAS bv herkend zich graag in het motto van Technology Base, ‘Beyond the Impossible’!

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Van het aangekochte gebied (circa 480 hectare) is anno 2022 nog circa 270 hectare in ontwikkeling en exploitatie. Van de reeds verkochte gebiedsdelen is een groot deel ingericht als ‘nieuwe natuur’ (Ecologische Hoofdstructuur, circa 140 hectare) en aan de provincie geleverd. De gebieden De Strip, Oostkamp en Deventerpoort zijn verkocht aan een ondernemer-ontwikkelaar, die de terreinen en de panden exploiteert voor evenementen en andere leisure-activiteiten (link). Verder is een groot deel van de woonkavels al aan particulieren geleverd. Tevens is de realisatie van nuts- en infrastructuur in een vergevorderd stadium.

Voor alle gebieden geldt dat de oude maar waardevolle defensiegebouwen (F-16 shelters, grote hangars, werkplaatsen, legering- en lesgebouwen, officiersverblijven et cetera) nieuwe functies krijgen voor werken en wonen. Er is vanuit cultuurhistorisch oogpunt en duurzaamheid maximaal ingezet op hergebruik van vastgoed, infrastructuur en landschap. Op het bedrijvenpark is zo sprake van transformatie van panden tot eigentijdse bedrijfs- en kantoorruimten. In de woongebieden worden de historische panden verkocht en worden daartussen grote woonkavels (700 m² à 5.000 m²) ingericht en verkocht. Van de circa 230 woonkavels en wooneenheden (de grote panden hebben meerdere wooneenheden) is ruim 80% geleverd. Veel panden zijn al fraai verbouwd en op de kavels vindt nieuwbouw plaats van woningen in het ‘dure segment’ (link, link).

Op bedrijvenpark Technology Base en aangrenzende luchthaven Twente Airport gaan exploitatie van het bestaande vastgoed en verdere ontwikkeling hand in hand.  Binnen het bestemmingsplan is er ruimte voor van maximaal 124.000 m² footprint aan bedrijfsgebouwen. Hiervan moet nog circa 80%  (op erfpachtkavels) gerealiseerd worden (link). De realisatie van deze bedrijfskavels bevindt zich in de fase van ontwerp én uitgifte. Daarnaast wordt er gewerkt aan verbetering van de functionaliteit van de luchthaven ten behoeve van onder andere zakelijk verkeer, end-of-life vliegtuigen en ook steeds meer het parkeren van vliegtuigen.

Belangrijke aspecten zijn verder saneringen, het detecteren en ruimen niet-gesprongen-explosieven, de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen en infrastructuur, de herinrichting van de gebieden en uiteindelijk dus de verkoop of verhuur van woonkavels, werkkavels en opstallen.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Bert Haan over project