Download de PDF variant van onze algemene voorwaarden.

1. Opdrachtuitvoering

Deze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot nu toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan ons verstrekt heeft. Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.Wij zullen onze opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zullen wij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens en bijbehorende tekeningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht conform de gemaakte afspraken, tijdig in ons bezit worden gesteld. De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers. Dit heeft zowel betrekking op medewerkers van de opdrachtgever als extern betrokken personen.

2. Tarieven en kosten van de opdracht

In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de secretariaatswerkzaamheden niet inbegrepen. De secretariaatskosten, reiskosten, verblijfskosten en verschotten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die ons noodzaakt tot tariefverandering, zal worden doorberekend.In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot)declaratie 14 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kunnen wij vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen vier weken na de vervaldatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

3. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet van tevoren exact aangeven, hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd danwel is voldaan. Indien de opdrachtgever binnen 7 dagen niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

4. Geldigheid van de opdracht

Een door PAS bv gedane offerte leidt tot een opdracht wanneer deze offerte schriftelijk door opdrachtgever is aanvaard, danwel een mondelinge aanvaarding door PAS bv schriftelijk aan opdrachtgever is bevestigd. Tevens is er sprake van een opdracht op het moment dat PAS bv aan die opdracht uitvoering geeft. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

5. (Voortijdige) beëindiging van de opdracht

Projectopdrachten

Een projectopdracht (opdracht niet zijnde werkzaamheden op detacheringbasis), kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal de opzegtermijn in overleg worden vastgesteld, waarbij een maximale termijn van 1 maand wordt aangehouden. Tot opzegging zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Over deze opzegperiode kan aan de opdrachtgever een vergoeding worden gevraagd. De vergoeding bestaat uit de totale opdrachtsom minus de tot dan toe gedeclareerde bedragen.

Detacheringopdrachten

Bij beëindiging van een detacheringopdracht met een periode tot en met 6 maanden geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand voor de einddatum van de betreffende detacheringopdracht. Bij een detacheringopdracht met een periode vanaf 6 maanden geldt een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor de einddatum van de betreffende detacheringopdracht.
Een opdrachtbeëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Indien niet aan de opzegtermijnen wordt voldaan, dan wordt de detacheringopdracht met drie maanden verlengd. Ongeacht of er in die periode werkzaamheden door of in opdracht van PAS worden verricht, wordt over deze periode een vergoeding in rekening gebracht, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever. De vergoeding bestaat uit het overeengekomen gemiddelde uurtarief vermenigvuldigt met de afgesproken urenbesteding in de betreffende periode.

Algemeen

In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

6. Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder instemming onzerzijds aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke dan wel onze rapportage ter beschikking stellen aan derden.

7. Aansprakelijkheid

PAS bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor door haar te verrichten en/of verrichte werkzaamheden. De resultaten en het gebruik van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, en derhalve van een hoogwaardige kwaliteit zijn, kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade. De opdrachtgever vrijwaart ons voor schade geleden door derden.

8. Aansprakelijkheid PAS

In afwijking van artikel 7 is de financiële aansprakelijkheid van PAS als volgt geregeld:
a) PAS bv is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor rechtstreekse schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkoming het gevolg is van het niet in acht nemen door het bureau van de eisen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
b) De aansprakelijkheid van PAS bv is uitdrukkelijk beperkt tot het in sub a van dit artikel bepaalde, zodat het bureau nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en het bureau mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever of welke andere schade dan ook. Mocht PAS bv desalniettemin in rechte tot enige verdere schadevergoeding gehouden worden geacht, dan geldt tevens het in sub c bepaalde.
c) De in totaal door PAS bv voor de opdracht te vergoeden schade, zoals genoemd in sub a en b van dit artikel, is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd is aan het bureau voor diens werkzaamheden in het kader van die opdracht, met een maximum van € 10.000,00, zegge tienduizend euro.
d) Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hiervoor bedoelde zin sub c dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade bij PAS bv te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen, is vervallen.
e) In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt PAS bv geen aansprakelijkheid voor overschrijding van planning- en leveringstermijnen.
f) PAS bv is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9. Overmacht

a) Een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico ingeval van verzuim en/of tekortkoming door ons als gevolg van ziekte van personeel, bedrijfsstoornis, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, niet leveren door derden om welke reden dan ook, vervoer- en transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting maatregelen verband houdend met oorlog en mobilisatie, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer-, of doorvoerverboden, vorst en alle omstandigheden van welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.
b) Ingeval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding, overigens zonder dat wij tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

10. Werkzaamheden op detacheringbasis

Opdrachtgever vrijwaart het PAS voor alle aanspraken die derden op het PAS bv(menen te) hebben op grond van handelen en/of nalaten van gedetacheerde in het kader van de bij de opdrachtgever uit te voeren en/of uitgevoerde werkzaamheden. Deze vrijwaring geldt ook nadat de opdracht tussen de opdrachtgever en het PAS bv is beëindigd. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden. Betreffende de aansprakelijkheid geldt het volgende:

a) PAS bv schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien PAS bv om welke reden dan ook een arbeidskracht niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen. PAS bv schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of nietvervanging van de ter beschikking gestelde arbeidskracht, waardoor direct of indirect de opdracht eindigt of niet wordt verkregen.
b) PAS bv is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de arbeidskracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij PAS bv indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld van PAS bv.
c) Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangeduid, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever.
d) Indien sprake zal zijn van enige schadevergoeding dan geldt de financiële aansprakelijkheid conform artikel 8 sub c.

11. Personeel

Wij kunnen in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van ons adviseursteam wijzigen, indien wij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het adviseursteam niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

Indien de opdrachtgever desondanks tijdens een opdracht of binnen één jaar na beëindiging daarvan een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met, danwel een opdracht wenst te verstrekken aan één van onze ingeschakelde medewerkers en ook aangaat, bent u, opdrachtgever, aan PAS verschuldigd een vergoeding van 1.000 uren, te vermenigvuldigen met het uurtarief van de betreffende medewerker, vanaf het moment dat werknemer niet meer in dienst is bij PAS. Deze vergoeding dient op de volgende wijze te worden voldaan:

 • 50% bij indiensttreding van de medewerker bij de opdrachtgever;
 • 25% één maand na datum indiensttreding;
 • 25% twee maanden na datum indiensttreding.

Onder personeel / medewerkers verstaan wij hier iedere persoon, al of niet in loondienst bij PAS, die namens PAS bij de opdrachtgever wordt ingeschakeld.

12. Eigendomsoverdracht

De in verband met de uitvoering van de opdracht geleverde diensten/zaken, voor zover vatbaar voor eigendomsoverdracht, worden eerst dan het eigendom van de opdrachtgever nadat wij volledige betaling hebben ontvangen van al hetgeen de opdrachtgever ons, uit welke hoofde dan ook, is verschuldigd.

13. Geautomatiseerde systemen

PAS beschikt over diverse systemen en computerprogramma’s voor informatieoverdracht en uitwerkingen. Deze systemen en computerprogramma’s zijn niet voor de opdrachtgever beschikbaar.

14. Auteurs- en eigendomsrechten

a) Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (inclusief standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan PAS bv of haar licentiegever.
b) De opdrachtgever erkent het eigendomsrecht en het auteursrecht van alle aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde rapporten, notities, memo’s, handboeken en overige door PAS ter beschikking gestelde of geleverde geschriften. Ter zake boeken en/of geschriften en dergelijke geldt hetgeen hierboven ter bescherming van de rechten van PAS bv staat bepaald.

15. Retentierecht

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens een derde onder ons hebben, onder ons te houden totdat deze derde aan al haar verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan.
Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

16. Slotbepaling

Alle geschillen ter zake de rechtsverhoudingen tussen PAS en de opdrachtgever zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en worden gebracht voor de bevoegde Rechter van het Arrondissement waartoe Veendam behoort of, naar keuze van PAS,voor de bevoegde Rechter van de plaats waar de opdrachtgever woonachtig of gevestigd is.
Deze voorwaarden, ingaande 12-10-2010, vervangen de eerdere voorwaarden van Plan- en Adviesburo Snijder bv (PAS bv).

AVG van Plan – en Adviesburo Snijder bv

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan u, als bedrijf, moet voldoen omdat u gegevens vastlegt in klantendossiers.

Verplichte maatregelen

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:

 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
 • het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale klantendossier. Dit kan gedaan worden door de leverancier, maar u kunt het ook zelf doen (als u de kennis in huis hebt) of een externe partij inschakelen;
 • het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
 • het aantonen dat de klant daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het klantendossier.

Het register van verwerkingsactiviteiten

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die u vastlegt in het klantendossier, of in een digitaal programma. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Wel schrijft de AVG voor welke informatie u als bedrijf in het register moet zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moet u het register direct kunnen laten zien.

In het register van verwerkingsactiviteiten moet u opnemen:
a. een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= klantgegevens) die u verwerkt;
b. een beschrijving van de doeleinden waarvoor u persoonsgegevens verwerkt. In de handleiding hebben wij dit al vast als voorbeeld voor u vastgelegd;
c. welke rechten betrokkenen (klanten) hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. Zoals het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens;
d. welke organisatorische en technische maatregelen u genomen heeft om de persoonsgegevens te beveiligen;
e. hoe lang u de persoonsgegevens bewaart en
f. hoe u omgaat met een datalek.

Stap 1. Benoemen persoonsgegevens

In het klantendossier is opgenomen

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de klant(en)
 • Telefoonnummer en e-mail van de klant(en)

Indien dit in belang is van de begeleiding van een medewerker leggen we de volgende verdere gegevens vast:

 • Huisarts

Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden.

Indien dit in belang is van de begeleiding, leggen we de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Gezondheid;
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens.

Het Burger Service Nummer (BSN)

 • Werkgevers mogen het BSN bijvoorbeeld gebruiken als zij werken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
 • Ik leg het Burgerservicenummer wel vast, de reden waarom ik het Burgerservicenummer vastleg is: wettelijke verplichting voor werkgever.

Stap 2. Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

We hebben een aantal algemene omschrijvingen geformuleerd. Gegevens over welke een werkgever bijvoorbeeld conform de wet poortwachter verplicht is te beschikken en eveneens om te kunnen voldoen aan de zorgverzekering welke het bedrijf heeft. Om die reden gaan wij als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet zijn wij als werkgever verplicht een dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De bewaartermijn is tenminste de tijdsduur dat de betreffende werknemer bij ons in dienst is en verder de wettelijke termijn die een werkgever verplicht is te volgen.

3. vertrouwenspersoon

Wij hebben binnen ons bedrijf een vertrouwenspersoon.

Stap 3: Onze klanten hebben wij middels een nieuwsbrief geïnformeerd.

 • Voor nieuwe klanten is de AVG onderdeel van onze offerte welke door de klant geaccordeerd moet worden.
 • Op onze website staat informatie over de AVG en hoe wij hiermee omgaan.

Stap 4: al onze medewerkers hebben toegang tot de klantdossiers

 • Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met de gegevens van onze klanten om te gaan.
 • In de arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld.

Stap 5: vastleggen hoe u de beveiliging van de persoonsgegevens (klantendossiers) heeft geregeld

 • Wij werken met digitale en papieren dossiers. Deze zijn beveiligd met wachtwoorden en de papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten kantoor.
 • Wij hebben onze automatisering geoutsourcet. Het automatiseringsbedrijf werk conform de AVG.
 • Onze laptops zijn eveneens met wachtwoorden beveiligd.
 • Regelmatig worden back-ups van al onze bestanden gemaakt.
 • Het automatseringsbedrijf update onze software, zodat deze optimaal beveiligd is.

Stap 6: de volgende externe bedrijven hebben toegang tot de klantgegevens. Deze bedrijven hebben een AVG. Voor zover verplicht, is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De bedrijven die toegang hebben tot onze klantgegevens zijn:

 • de websitebouwer/-beheerder;
 • de leveranciers van het programma van de digitale klantendossiers
 • de drukker die adresbestanden krijgt om samen te voegen tot een brief, of etiket;
 • de accountant en het administratiebureau
 • de verwerker van de digitale nieuwsbrief;
 • het automatiseringsbedrijf;
 • de zorgverzekeraar;
 • de verzekeraar;
 • leasebedrijven;
 • bedrijven die wij, ad hoc, nodig zijn om onze continuïteit en bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

Stap 7: Omgaan met datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.
Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Wanneer moet u een datalek melden?

U hoeft een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor u niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

U hoeft de betrokkenen (de klanten van wie u gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die door derden kunnen worden misbruikt.

Wij hebben de uitleg begrepen en zullen ernaar handelen. Wat in onze situatie van toepassing kan zijn.

 • Wanneer een datalek is dan is de afspraak met leveranciers en wij daarover tijdig geïnformeerd worden en bespreken hoe vervolgens te handelen.

22 mei 2018
Annelie Snijder – statutair tekeningsbevoegd

Download de PDF variant van onze algemene voorwaarden.