Of het nu gaat om leegstand in winkelgebieden, krimp in dorpen of om verouderde bedrijventerreinen: eigendomsverhoudingen vormen – met name in steden – een behoorlijke belemmering voor gebiedsontwikkeling. Stedelijke herverkaveling biedt uitkomst. Bij stedelijk herverkaveling vindt er platgezegd een ‘ruilhandel’ plaats tussen verschillende partijen. Door letterlijk te ruilen van eigendom kunnen gebiedsontwikkelingen in een stad sneller verlopen, tegen gereduceerde tekorten op de gebiedsexploitatie en met behoud van de rechten van eigenaren en gebruikers.

Principe stedelijke herverkaveling

Stedelijke herverkaveling is gebaseerd op het principe dat alle betrokken partijen baat hebben bij de ontwikkeling én dat de rechtszekerheid gegarandeerd is. Zo kan een winkeleigenaar gebaat zijn bij een groter of juist een kleiner pandoppervlak en voor een bedrijf met uitbreidingswensen is het wellicht prettig om naar een andere locatie te kunnen uitwijken, zonder het pand te hoeven verkopen.

Instrument stedelijke herverkaveling

Om de belangen van alle eigenaren en gebruikers bij het proces van stedelijke herverkaveling zo goed mogelijk te behartigen, heeft PAS bv samen met het Kadaster en de Radboud Universiteit een instrument ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het instrument is gekeken naar de landelijke variant van herverkavelen. In agrarische gebieden en natuurgebieden is het immers heel gebruikelijk om ruilverkaveling toe te passen. Die ervaring en systematiek hebben we toegepast in het binnenstedelijke instrument.

Werkwijze PAS bv

Het uitgangspunt van het instrument is dat de wensen van alle gebruikers en eigenaren worden behartigd. Die wensen inventariseren de adviseurs van PAS bv om ze vervolgens te vertalen in een plan van toedeling. In dit plan brengen we de grondruil in kaart, evenals de nieuwe indeling en de financiële gevolgen daarvan. Eigenaren en gebruikers nemen we mee in het gehele proces. Het draagvlak dat daardoor ontstaat, zorgt voor een snellere gebiedsontwikkeling en financiële voordelen. PAS bv biedt advies en ondersteuning op het gebied van stedelijke herverkaveling met verschillende producten:

  • Het opstellen van een gebiedsagenda
  • Adviseren over het kostenverhaal/grondbeleid
  • Procesbegeleiding (initiatiefnemers)
  • Het dynamisch rekenmodel (per ruil/initiatiefnemer)
  • Fondsvorming

Meer weten? Neem contact op met…