Met de subsidieregeling Woningbouwimpuls stelt het kabinet €1 miljard beschikbaar om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. Daarmee wordt financiële steun geboden om aan de enorme woningbouwopgave te kunnen voldoen. Inmiddels zijn de 1e en 2e tranche van de woningbouwimpuls achter de rug en heeft PAS bv diverse gemeenten mogen ondersteunen bij het indienen van de subsidieaanvraag. Met meerdere succesvolle toekenningen van de subsidie na de 1e en 2e tranche en met de 3e tranche in het vooruitzicht is het tijd om de balans op te maken, zodat we onze ervaringen mee kunnen nemen en in het vervolg nóg meer gemeenten met succes kunnen ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie woningbouwimpuls!

 

Succesvolle aanvraag Centrumplan Geldrop

Een goed voorbeeld van de waardevolle bijdrage die de woningbouwimpuls kan leveren, is de toekenning van de subsidie aan het Centrumplan Geldrop in de gemeente Geldrop-Mierlo. De beoogde ontwikkeling van het centrumplan kent veel ambities. Zo wil de gemeente onder andere winkelfuncties concentreren, gebieden met elkaar verbinden, verouderde panden slopen, parkeervoorzieningen realiseren en betaalbare woningbouw toevoegen. De grondopbrengsten uit de ontwikkeling van voornamelijk betaalbare woningen wegen echter niet op tegen de kosten voor verwerving, sloop en realisatie van de beoogde woningbouw en de noodzakelijke infrastructurele ingrepen. Het plan resulteert daardoor in een fors exploitatietekort. Dankzij de woningbouwimpuls zijn dit soort herstructureringen tóch haalbaar!

 

Woningbouwimpuls voor transformatie bedrijventerrein Legmeer

Een ander interessant voorbeeld is de toekenning van de woningbouwimpuls aan de transformatie van het bedrijventerrein Legmeer in de gemeente Amstelveen. De woningnood in de metropoolregio Amsterdam is hoog en de prijzen blijven hierdoor stijgen. Door de bestaande bedrijven te verplaatsen kan het bedrijventerrein getransformeerd worden naar een gecombineerde wijk van wonen en werken inclusief de benodigde voorzieningen. Binnen 10 jaar kunnen op deze manier ruim 2.000 woningen worden toegevoegd waarvan een groot deel in het betaalbare segment. Het verplaatsen van bestaande bedrijven en het aanleggen van nieuwe hoofdstructuren resulteert vaak in een groot exploitatietekort, waardoor de plannen uiteindelijk nooit van de grond komen. Dankzij de woningbouwimpuls komen ook dit soort plannen tot uitwerking!

 

Road to success

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog talloze voorbeelden van projecten die jarenlang op de plank hebben gelegen, maar dankzij de woningbouwimpuls nu daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen! De ontwikkeling van betaalbare woningbouw staat daarbij centraal, dus dient het beoogde project aan een aantal voorwaarden te voldoen. PAS bv adviseert gemeenten bij het opstellen en/of beoordelen van het plan en het doorrekenen van het exploitatietekort en daarmee de hoogte van de subsidieaanvraag. Ook wanneer er (deels) sprake is van een faciliterende businesscase waarbij woningen ontwikkeld worden op private gronden, kan de woningbouwimpuls uitkomst bieden.

Gebleken is dat de toetsingscommissie een goede (financiële) onderbouwing verplicht stelt. PAS bv ondersteunt graag bij het indienen van de subsidieaanvraag en/of het controleren van de volledigheid van de aanvraag.

 

De balans na 1e en 2e tranche, doorkijk naar 3e tranche

In de eerste tranche is uiteindelijk aan 27 projecten in totaal € 290 miljoen toegekend (zie onderstaande afbeelding). Hiermee worden in 21 gemeenten meer dan 51.000 woningen gebouwd, waarvan 65% binnen het betaalbare segment. In de tweede tranche is in totaal € 266 miljoen toegekend aan 30 projecten in 28 gemeenten, goed voor de realisatie van bijna 45.000 woningen.

1e en 2e tranche woningbouwimpuls

Afbeelding 1 – Toekenning woningbouwimpuls 1e en 2e tranche

Naar verwachting zal er voor de zomer meer bekend worden over het aanvraagtijdvak van de 3e tranche. Om het tempo van de benodigde extra woningbouw te continueren, zal de indieningsperiode naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 plaatsvinden. Inmiddels is een motie aangenomen voor de verlaging van het minimum aantal netto toe te voegen woningen van 500 naar 200 woningen, zodat ook regio’s met kleinere woonplaatsen aanspraak kunnen maken op de subsidie woningbouwimpuls. De exacte ondergrens is nog niet bekend, maar zal naar verwachting lager zijn dan de 500 uit de 1e en 2e tranche. Interessante ontwikkelingen die PAS bv uiteraard nauwlettend in de gaten houdt, om ook bij de 3e tranche haar diensten beschikbaar te stellen met de (succesvolle) ervaringen van de 1e en 2e tranche op zak!

Advies nodig? Schakel PAS bv in!

PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.