Nieuws & blogs

De Scheg is de laatste grote uitleglocatie van de gemeente Amstelveen. De uitleglocatie ligt aan de zuidzijde van Amstelveen en grenst aan Westwijk. Aan de zuidkant wordt de beoogde ontwikkeling begrensd door de contour van het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Deze contour bepaalt daarmee de vorm van het plangebied.

De Scheg Amstelveen

In totaal moeten in De Scheg circa 900 woningen worden gerealiseerd. Belangrijk is dat de Scheg de doorstroming op de Amstelveense woningmarkt moet bevorderen. Er dient een ander woonmilieu te worden gerealiseerd in aanvulling op de bestaande voorraad. Daarom wordt bijvoorbeeld geen sociale woningbouw gerealiseerd, mààr er wordt wel ingezet op de ontwikkeling van goedkope en middeldure huurwoningen. Eveneens wordt ingezet op woningen in het middeldure en hogere koopsegment. Uiteindelijk is de ambitie om tenminste 30% (collectief) particulier opdrachtgeverschap te realiseren.

Gelet op de ligging nabij de contour van het LIB is de Scheg een pilotproject voor: “Hoe om te gaan met vliegtuiggeluid?” Daarvoor worden verschillende maatregelen onderzocht in de manier van bouwen van de woningen, maar ook in de manier van het gebruik van de groene randzone van de Scheg voor recreatie en ecologie. Tevens is er speciale aandacht voor duurzaamheid.

Rol PAS bv

PAS bv is bijna vanaf het begin betrokken bij de Scheg. De gemeente heeft (nagenoeg) geen grondpositie in de Scheg en is voornemens de ontwikkeling van de Scheg te faciliteren. Dat betekent dat de gemeente geen actieve grondexploitatie gaat voeren, maar te maken kosten moet verhalen. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de hoofdontsluiting en de groen- en waterstructuur aan de zuidzijde van het plangebied, maar ook de planontwikkelingskosten.

Binnen het gebied zijn diverse eigenaren aanwezig. Omdat de gemeente Amstelveen voor het gehele gebied een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting wenst op te stellen, is het niet haalbaar om met alle partijen vooraf tot een anterieure overeenkomst te komen. Daarom heeft PAS bv vanaf het begin een grondexploitatie opgezet, gekoppeld aan een exploitatieplanberekening. Daarmee kan in het reken- en tekentraject steeds inzichtelijk worden gemaakt of nog sprake is van een haalbaar plan en in hoeverre de gemeente alle kosten kan verhalen. Met de grootste grondeigenaren in het gebied vinden op dit moment gesprekken plaats over het sluiten van een anterieure overeenkomst waarin ook het kostenverhaal moet worden geregeld. Daarbij speelt de exploitatieplanberekening en het kostenverhaal dat daaruit naar voren komt voor de verschillende eigenaren een belangrijke rol.

Wilt u meer weten over dit project en onze werkzaamheden? Neem dan contact op met Erik Lamfers via ela@pasbv.nl.