Nieuws & blogs

PAS bv is betrokken bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard: een voormalig glastuinbouwgebied dat in de komende jaren zal transformeren tot een duurzaam en innovatief bedrijventerrein voor bedrijven uit de agro-logistieke sector. Het uit te geven oppervlak bedraagt 96 hectare. PAS bv is al vanaf een vroeg stadium betrokken bij deze grootschalige gebiedsontwikkeling. Wat begon als een opdracht voor het opstellen van het exploitatieplan en de (actualisatie) van de grondexploitatie, heeft geresulteerd in een bredere vraag.

Momenteel zijn de PAS-adviseurs actief betrokken bij deze ontwikkeling. Zij leveren onder andere een bijdrage aan het opzetten van een sociaal bedrijf en parkmanagement. Ook bieden zij ondersteuning bij het proces tussen bewoners en de Provincie voor planschade en zijn betrokken bij het commerciële traject.

Achtergrond

Nieuw Reijerwaard is door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als ontwikkellocatie, vanwege het regionale belang voor de toevoeging van uitbreidingslocaties in de regio Rotterdam. Het plangebied ligt op Ridderkerks grondgebied. Vanwege het grensoverschrijdende belang van de ontwikkeling, hebben gemeente Ridderkerk, gemeente Barendrecht en gemeente Rotterdam gezamenlijk besloten de ontwikkeling op zich te nemen. Deze drie gemeenten zijn evenredig vertegenwoordigd in het uitvoeringsorgaan: de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

In een inpassingsplan heeft de provincie de regels voor de ontwikkeling vastgelegd. Op 25 november 2015 is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. Na een periode van planvorming en voorbereiding, was daarmee de tijd van uitvoering aangebroken.

Foodcenter Reijerwaard

Dit gebied is gelegen in de oksel van de A15 en de A16 en vormt een uitbreiding op bestaande bedrijventerreinen in Ridderkerk (Verenambacht) en Barendrecht (BTO). Op deze bedrijventerreinen voert de agro-,-vers-, foodsector de bovenhand. In Nederland vindt 25% van de handel in deze sector plaats op het bestaande bedrijventerrein. Dit maakt de locatie erg interessant voor uitbreiding en versterkt daarmee clustervorming in deze sector. Als Foodcenter Reijerwaard wordt dit cluster letterlijk op de kaart gezet.

Duurzame ontwikkeling

Het ambitieniveau van de gemeenschappelijke regeling ligt hoog. Bij de gronduitgifte en de ontwikkeling staat waardecreatie centraal. Via de thema’s duurzaamheid, sociaal ondernemen, innovatie én bereikbaarheid & mobiliteit zal hier in de komende jaren invulling aan worden gegeven.

Kortom, Nieuw Reijerwaard is een bijzonder project met een hoog ambitieniveau. Wij zijn trots onze expertise hiervoor in te kunnen zetten.

Nog niet uitgelezen?

Wilt u meer weten over dit project en onze werkzaamheden? Neem dan contact op met Leonie Wijsman via lwi@pasbv.nl

Nieuw Reijerwaard: www.nieuwreijerwaard.eu

Foodcenter Reijerwaard: www.foodcenterreijerwaard.eu