Nieuws & blogsRegeerakkoord woningmarkt

De kogel is door de kerk. Het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijkend naar de toekomst’ is gepresenteerd. Wat betekent dit in de eerste plaats voor de woningbouw en woningmarkt de aankomende 4 jaar en op welke manier ondervinden gemeenten, corporaties, beleggers, gebruikers en planeconomen hier de gevolgen van?

Regeerakkoord moet voor ruimte zorgen op de woningmarkt

Waar er in het regeerakkoord van 2017 alleen werd gesproken over de prioriteit van het toevoegen van midden dure huurwoningen in de vrije sector, lijkthet onderwerp ‘de woningmarkt’ in het nieuwe regeerakkoord aangescherpt. Zo is het streven om tot de rond 100.000 woningen per jaar bij te bouwen. Vooral voor de doelgroepen starters, senioren en mensen met middeninkomen is de woonvraag urgent. Dit blijkt uit het feit dat 2/3e van deze nieuw toe te voegen woningen tot het betaalbare huur-, en koopsegment zullen moeten behoren. De grens van dit segment is de NHG met een maximale kostengrens van € 355.000.

30.000 woningen moeten worden bijgebouwd om het acute woningtekort voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen te ondervangen. Deze 30.000 woningen worden onderverdeeld in 15.000 tijdelijke woningen en 15.000 woningen die vanuit kantoren getransformeerd zullen worden. Ook wordt er meer ruimte gecreëerd voor CPO initiatieven, waarbij bewoners zelf de gelegenheid krijgen om huisvesting te ontwikkelen zonder tussenkomst van ontwikkelaars. Om deze ambitieuze plannen te realiseren zal er ingespeeld worden op circulair bouwen en het bouwen van prefab- woningen. Om dit streven kracht bij te zetten zullen de belemmeringen voor klimaatbestendig en natuur inclusieve bouw weggenomen worden.

Scheefwonen aangepakt

Ook het probleem ‘scheef wonen’ van de woningmarkt wordt in het nieuwe regeerakkoord aangepakt. Om de huidige sociale woningvoorraad beter af te stemmen op de gebruiker, zal deze voor de gebruiker met een lager inkomen worden verlaagd. Voor de gebruikers met een hoger inkomen geldt dat de huur stapsgewijs zal worden verhoogd. Voor de midden dure huurwoningen komt een huurprijsbescherming. Dit zorgt er enerzijds voor dat deze woningen aantrekkelijk blijven voor beleggers en anderzijds dat deze woningen ook betaalbaar blijven voor de gebruiker.

Een andere grote afwijking in het nieuwe regeerakkoord, is het afschaffen van de verhuurderheffing. Sinds 2013 dragen alle verhuurders die meer dan vijftig woningen bezitten deze belasting af over de WOZ- waarde van zelfstandige huurwoningen met een huur onder de toeslaggrens. Deze crisismaatregel werd toentertijd niet alleen genomen om meer overheidsinkomsten te genereren, maar ook verwachtte men dat de heffing in combinatie met hogere huurstijgingen meer woningbouw zou opleveren. Nu blijkt dat dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Met het afschaffen van de verhuurdersheffing worden tegelijkertijd bindende afspraken gemaakt met corporaties, zodat de investeringscapaciteit kan worden ingezet om de doelen voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening te realiseren. Waar nodig is het mogelijk voor woningcorporaties om projectsteun te ontvangen. Ook is de markttoets opgeschort om woningbouwcorporaties te stimuleren tot de bouw van midden dure huurwoningen.

€300 miljoen WBI beschikbaar

Door de stimulering van goedkope woningbouw, komt het resultaat van de grondexploitaties onder druk te staan. Om die reden is het in eerste plaats van belang om in de rol van planeconoom te sturen op het optimaliseren van het programma. Het rijk zal in een 4e tranche van het woningbouwimpuls wederom tot € 300 miljoen beschikbaar stellen. Ook zal er 7,5 miljard beschikbaar komen ten behoeve van mobiliteit en ontsluitende infrastructuur. De aanloop naar het verkrijgen van een subsidie kan een lange looptijd in beslag nemen, waarbij veel zaken al vroeg in het proces duidelijk moeten zijn. Kennis en inzicht in de verschillende subsidies en tijdig participeren is daarbij van belang.

De invloed van het regeerakkoord op de woningmarkt

Kortom: er gaat veel veranderen. Het kabinet zet vol in om de druk op de (betaalbare) woningmarkt te ontlasten. Goed nieuws in ieder geval voor zowel woningcorporaties, huurders, starters, senioren en mensen met inkomens. Woningcorporaties worden gesteund en gestuurd in het realiseren van hun kerntaken; het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Voor de gebruikers hiervan geldt dat er geanticipeerd zal worden op hun inkomen om zo haalbare huren te realiseren. Voor alle startende gebruikers, de gebruikers met een middeninkomen evenals senioren geldt dat erin ingezet zal worden om doorstroom te kunnen genereren. Dit alles met het doel: ‘Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte. Het is onze prioriteit te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt’.

Advies nodig? Schakel PAS bv in!

Vragen over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, of wellicht een ander onderwerp? Neem contact met ons op! PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.