PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Arjan Hollemans

Adviseur Arjan Hollemans

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Arjan Hollemans over zijn werkzaamheden bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over de Gemeente Midden-Delfland schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Dit project betreft een adviesopdracht via collega’s die  bij de gemeente Geldrop-Mierlo gedetacheerd zijn. De opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met deze collega’s en ambtenaren van de gemeente.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een natuurvisie opgesteld waarin de mogelijkheden worden verkend om natuur en landschap te versterken. De visie geeft handvatten voor zaken zoals: welzijn en leefbaarheid, klimaatopgaven en omgevingskwaliteit. Tevens zijn ‘spelregels’ opgesteld voor ontwikkelingen aan de randen van de woonkernen en in het buitengebied. De opgestelde visie is onderdeel van een breed pakket aan (landelijk) beleid, provinciale en regionale afspraken en andere ontwikkelingen.

Op basis van een vijftal strategieën zijn een aantal thematische, gemeente brede, projecten benoemd. Tevens zijn er aan locaties gekoppelde projecten benoemd.  Voorgenomen werkzaamheden zijn onder andere: aanleggen van ecologische verbindingszones, omvormen van naaldbos naar loofbos, verdrogen en vernatten van gebieden en omvormen van (delen van) agrarisch gebied naar natuur.

Op verzoek van de gemeente  zijn de kosten geraamd voor de in de visie beschreven maatregelen. Hierbij zijn per maatregel één of meerdere bouwstenen gedefinieerd, vervolgens zijn de kosten voor de betreffende bouwsteen geraamd. In samenspraak met de gemeentelijke medewerkers zijn de gewenste arealen per bouwsteen bepaald, waardoor er inzicht wordt verkregen in de totale kosten die met het realiseren van de natuurvisie zijn gemoeid. Door te werken met kleine elementen (bouwstenen) zijn wijzigingen op natuurvisie  en wijzigingen qua beleid en/ of regelgeving eenvoudig door te voeren.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Uitdaging bij deze opdracht betreft het vertalen van een visie, vaak nog conceptueel, naar een bruikbare kostenraming. Waarbij toekomstige aanpassingen eenvoudig verwerkt moeten kunnen worden.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Bijzonder is dat de projectonderdelen  verspreid liggen door de gehele gemeente Geldrop-Mierlo. Het totale grondoppervlak van de gemeente beslaat circa 3.100 ha. Verder valt de variatie in de termijnen waarop zaken gerealiseerd kunnen worden op. Die variëren van direct uitvoerbaar, door middel van andere wijze van beheren, tot zeer lang, voor bijvoorbeeld het omvormen van naaldbos tot loofbos.

Gemeente Geldrop-Mierlo

Overzicht (Bron: Gemeente Geldrop-Mierlo)

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Arjan Hollemans over gemeente Geldrop-Mierlo