PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor Gemeente Wijchen

Lars Paulussen PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Lars Paulussen over zijn werkzaamheden voor de gemeente Wijchen. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Dit project betreft geen “reguliere” detachering bij de opdrachtgever, maar een adviesopdracht in samenwerking met Antea en CroonenBuro5 in opdracht van de gemeente Wijchen. Voor deze opdracht werk ik dus niet “in” de organisatie van de opdrachtgever zoals bij een normale detachering, maar als adviseur voor de gemeente.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Begin maart 2020 heeft de Regio Arnhem-Nijmegen, waar Wijchen deel van uitmaakt, samen met de provincie Gelderland en het Rijk de Woondeal ondertekend. Onderdeel van de Woondeal is het versnellen van de woningbouw in de Regio Arnhem-Nijmegen. Gemeente Wijchen heeft een viertal locaties aangedragen die in potentie substantieel kunnen bijdragen aan de versnellingsopgave van de regio. Het betreft de locaties Tussen kasteel en Wijchens Meer, Kraanvogel, Huurlingsedam fase 3 en Wijchen-west. Op deze laatste twee locaties  zouden gezamenlijk 700 tot 1.100 woningen gerealiseerd kunnen worden. Deze opdracht heeft betrekking op de locatie Wijchen-west.

In het verlengde van bovengenoemde Woondeal is eerder dit jaar aan Antea en CroonenBuro5 opdracht verleend om te komen tot een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie voor Wijchen-west. Als plan-economisch “huisadviseur” van de gemeente Wijchen is aan PAS b.v. gevraagd in dit proces de financiële invalshoek te vertegenwoordigen en ook haar expertise ten aanzien van een mogelijke ontwikkelstrategie in te brengen. Met andere woorden “rekenen bij het tekenen” en ook meedenken over hoe het vervolgproces te organiseren. Bedoeling is om de resultaten eind 2020 te kunnen presenteren.

De inbreng vanuit PAS b.v. in deze opdracht wordt verzorgd door Martijn Kooiman, senior adviseur, Arjan Hollemans, civiel adviseur, Lars Meurs, junior planeconoom en Lars Paulussen, senior adviseur.

Concreet betekent dit gedurende het proces het opstellen van civieltechnische ramingen bij de verschillende planvarianten en het opstellen van de bij de varianten behorende grondexploitaties en vanuit deze berekeningen weer voeding geven aan de verdere planvorming. Denk hierbij aan grondgebruik, dichtheden en ontwikkelprogramma. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een stedenbouwkundige en programmatische voorkeursvariant voor de toekomstige ontwikkeling van Wijchen-west, waarbij ook de financiële haalbaarheid in kaart is gebracht. Streven hierbij is minimaal een sluitende grondexploitatie.

Concrete producten die door PAS worden opgesteld:

  • Civieltechnische ramingen;
  • Marktscan t.a.v. opbrengstpotentie ontwikkelprogramma;
  • Residuele grondwaarde berekeningen;
  • Grondexploitatieberekeningen;
  • Vertaling van gewenst volkshuisvestelijk programma naar concreet ontwikkelprogramma;
  • Financiële paragraaf eindrapportage.

Gelet op de fase van planvorming betreft het veelal normatieve berekeningen waarmee snel een indicatie verkregen wordt over voorliggende ontwikkelvarianten en wenselijke ontwikkelrichtingen.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Belangrijke uitdaging in deze opdracht betreft de tijdsdruk waaronder tot afronding gekomen dient te worden. Streven is

om nog in 2020 tot een eindproduct te komen terwijl pas medio september de startbijeenkomst plaats heeft kunnen vinden. Dit betekent dat in hoog tempo berekeningen gemaakt moeten worden en met diverse mensen dienen te worden afgestemd. Zeker in de huidige Corona tijd vergt dat de nodige flexibiliteit en creativiteit.

Inhoudelijk ligt de uitdaging met name bij het in balans brengen van enerzijds het doel om te komen tot minimaal een sluitende exploitatie en de verschillende wensen en ambities vanuit verschillende beleidsterreinen van de gemeente Wijchen. Dit betreft onder andere de beoogde ruimtelijke kwaliteit, samenstelling ontwikkelprogramma, parkeernormering en wensen ten aanzien aanvullende, kostbare, functies.

Het interessante aan deze opdracht is de mogelijkheid om al in een heel vroeg stadium aan te kunnen haken bij een toekomstige ontwikkeling. Hierdoor wordt vanaf het allereerste idee over planvorming ook de financiële haalbaarheid onderdeel van het afwegingsproces. Juist deze integrale benadering zorgt ervoor dat er uiteindelijk een kwalitatief en realistische visie wordt gepresenteerd.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Het onderzoeksgebied is ca. 71 ha groot en bestaat uit een noordelijk, midden en zuidelijk deel. Het onderzoeksgebied wordt doorkruist door een spoorlijn en aan de westzijde begrensd door een provinciale weg. Daarnaast is in het gebied een monumentale boerderij gevestigd en wordt het gebied doorkruist door ecologische en historische waardevolle structuren.

De omvang van de uiteindelijke woningbouwopgave is mede onderwerp van dit onderzoek en ook mede afhankelijk van een mogelijke fasering en beschikbare contingenten.

Klik hier voor meer informatie over Lars Paulussen en zijn werkzaamheden.

Project Wijchen
Bouwtekening Project Wijchen

Home > PAS bv Vertelt > Lars Paulussen over project